Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Get Discount

Would you like to get 15% off?

-15%

Just register on our site.

We will send you a discount coupon to use in our stationary stores.

Gdzie potrzebne jest skierowanie?

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( tzw. „specjaliści”)
 • leczenie szpitalne ( poza stanami nagłymi wymagającymi interwencji natychmiastowej)
 • leczenie uzdrowiskowe/sanatoryjne - rehabilitacja lecznicza (ambulatoryjna)
 • opieka nad przewlekle chorymi

 

Skierowanie powinien wystawić lekarz zalecający takie  leczenie 

np. jeśli w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego, SOR-u itp. wskazana jest kontynuacja leczenia - skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w tym szpitalu, jeśli laryngolog uważa, że pacjent powinien być skonsultowany przez neurologa - skierowanie do poradni neurologicznej wystawia laryngolog.

 

Jedno skierowanie - jedna rejestracja

Pamiętaj!!! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce! Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny przedstawiają skierowanie TYLKO przy pierwszorazowym zgłoszeniu do wybranej poradni specjalistycznej.

 

 

Gdzie skierowanie nie jest potrzebne:

 • ginekolog i położnik 
 • onkolog 
 • psychiatra
 • wenerolog 
 • dentysta 
 • badania wykonywane na życzenie pacjenta

 

 

Kto wystawia skierowania

 • w kontynuacji leczenia

- na badania diagnostyczne

- na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- na leczenie uzdrowiskowe

- na rehabilitację

- na opiekę dlugoterminową

- każdorazowo wystawia lekarz, który stwierdza zasadność i potrzebę takiego skierowania w ramach ważnej umowy z NFZ ( lekarz specjalista lub lekarz POZ)

 • na badania diagnostyczne - jeśli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia i pokrywa ich koszty – lekarz specjalista
 • na leczenie szpitalne
  - każdy lekarz ( również działający prywatnie)
 • na leczenie uzdrowiskowe
  – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – specjalista lub POZ 
 • na transport sanitarny
  – lekarz lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • na transport sanitarny w POZ
  – lekarz POZ 
 • na realizację zadań pielęgniarki POZ
  – lekarz POZ i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Wypis ze szpitala

Oddział szpitalny jest zobowiązany wydać pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej, skierowania na wszystkie świadczenia zlecone w tej karcie np.:

 • konsultację/ leczenie kardiologiczne, neurologiczne, diabetologiczne itd.
 • leczenie rehabilitacyjne
 • leczenie sanatoryjne
 • zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych
 • druk ZLA - określający okres niezdolności do pracy
 • zlecenie na podawanie leku przez pielęgniarkę z nazwą leku, dawką, ilością dni podawania leku oraz określeniem czy w domu pacjenta
 • zlecenie na zmianę opatrunku, wyciągnięcie szwów
 • recepty na zlecone leki
 • recepty na pieluchomajtki, kule, balkoniki i inny sprzęt zlecony w karcie informacyjnej, zlecenie na transport- również na transport w związku z kontynuacją leczenia w przyszpitalnej poradni specjalistycznej ( czyli z domu pacjenta do tej poradni)

 

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza ww. – nie są finansowane przez NFZ , a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

 

 

Ważność skierowania

Skierowanie jest ważne tak długo- dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych.

Zachowuje ono ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala lub poradni -nawet jeśli termin jest odległy, kilkumiesięczny!

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie jest ważne tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyna wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Raz wydane skierowanie może zachować ważność przez całe życie pacjenta!!!

 

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
  – podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy od jego wystawienia 
 • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  – ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia 
 • skierowanie do pracowni fizjoterapii (na zabiegi fizjoterapeutyczne )
  – traci ważność, jeśli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia 
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego
  – ważność upływa po 14 dniach.
 • w przypadku, gdy mimo istnienia choroby przewlekłej pacjent nie pojawia się na wizyty kontrolne w poradni specjalistycznej przez 730 dni ( 2 lata) wymagane jest wystawienie nowego skierowania celem kontynuacji leczenia.

 

 

Pozostałe uwagi

Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub niewpisania pacjenta na listę oczekujących – niemniej brakujące dane należy uzupełnić w późniejszym terminie.


Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostaje skreślony z listy oczekujących ( o ile nie uprawdopodobni, że niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej), a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.


W celu otrzymania porady specjalistycznej – pacjent może się wpisać na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy – zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania

 

Każdy lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest nie rzadziej niż raz w roku ( co 12 miesięcy) do pisemnego informowania lekarza kierującego i lekarza poz o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu, okresie ich stosowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych


W przypadku, gdy pacjent objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga w związku z tym leczeniem wykonania niezbędnych dodatkowych badań diagnostycznych – skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty tych badań leczący lekarz specjalista.


W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego/operacyjnego – konieczne badania diagnostyczne i konsultacje wykonuje szpital.